701 York St. Sikeston, MO 63801 (573)471-5594 (800)471-5594